David R Lofton, Vietnam, Manhattan, KS - Eric Howton